Samverkansorganisationer


Socialdepartementet leder det övergripande nationella arbetet inom strategin för Nationell eHälsa. Departementets ansvarsområde omfattar främst anpassning av lagar och förordningar till användarnas krav samt att fullt ut kunna utnyttja tekniken i relation till individens, personalens och beslutsfattarnas behov för att uppnå bästa möjliga resultat inom vård och omsorg.


eHälsomyndigheten ska bidra till att utveckla hälsa, vård och omsorg genom att vara en proaktiv partner. Vår verksamhet är inriktad på att skapa delaktighet för invånare samt ge stöd till yrkesverksamma och beslutsfattare.


Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet som arbetar för medborgarnas bästa. Vårt uppdrag är att värna hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg. Socialstyrelsen har också ett nationellt ansvar för att samordna arbetet för en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation i svensk hälso- och sjukvård och socialtjänst. Arbetet är en del i Nationell eHälsa - strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg.


Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en arbetsgivar- och intresseorganisation för kommuner, landsting och regioner i Sverige. Vi driver våra medlemmars intressen och erbjuder dem stöd och service. Medlemmar i SKL är Sveriges 290 kommuner och 20 landsting inklusive regionerna Gotland, Halland, Skåne och Västra Götaland. SKL är en politiskt ledd organisation. Högsta beslutande organ är kongressen.


Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har nästan 2 000 medlemsföretag med över 88 000 årsanställda. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.


Famna – Riksorganisationen för idéburen non-profit vård och social omsorg verkar för att regering och riksdag utvecklar en samlad politik för den idéburna vård- och omsorgssektorn i syfte att stimulera dess utveckling och tillväxt. Särskilt viktiga frågor för Famnas medlemmar är kvalitets- och förbättringsarbete, eHälsa, innovationsutveckling, idéburet företagande samt behovet av kunskap om och synliggörande av de värden som idéburen vård och social omsorg representerar.